Kontrol af transport af fødevarer

Miljø- og Fødevareministeriet og SKAT varetager kontrollen med, at materiel, der anvendes til transport ad landevej, herunder før eller efter søtransport af fødevarer ledsages af et gyldigt ATP-certifikat eller certifikatplade, der dækker materiel når materiellet transporteres fra et land, der ikke er medlem af EU, til Danmark og fra Danmark til et land, der ikke er medlem af EU, bortset fra transit.

Politiet forestår kontrollen med, at materiel, der anvendes til transport ad landevej, herunder før eller efter søtransport af fødevarer, ledsages af et gyldigt ATP-certifikat eller certifikatplade, der dækker materiel og vareparti, når materiellet transporteres fra et EU-land til Danmark og fra Danmark til et EU-land, såfremt transporten ikke alene har transitformål. Politiet kan standse et køretøj og lade dette samt medfølgende transportdokumenter undersøge med henblik på kontrol af, om reglerne i bekendtgørelsen nr. 1699 er opfyldt.

Danske Statsbaner (DSB) varetager kontrollen med, at transportmateriel, der anvendes til ind- og udførsel, bortset fra transit, med jernbane af de af bekendtgørelsen omfattede fødevarer, er behørigt godkendt, samt at der er overensstemmelse i angivelserne i ledsagepapirerne om varepartiet og mærkningen af det anvendte materiel.