Bekendtgørelse om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige levnedsmidler (ATP)

I medfør af § 45, stk. 1-4 og 9, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, som ændret ved lov nr. 1882 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens beføjelser:

 • § 1. ATP-materielkontrollen, Gregersensvej 9, 2630 Tåstrup, opkræver betaling for godkendelse og syn af isoleret transportmateriel i henhold til bekendtgørelse nr. 1140 af 20. september 2013 om international transport af letfordærvelige levnedsmidler (ATP-bekendtgørelsen).
 • § 2. For udstedelse af certifikat betales 2.605 kr
 • § 3. Ved ændring af et certifikat ved f.eks. ejerskifte eller bortkomst betales 946 kr.
 • § 4. Ved syn af materiel og samtidig udstedelse af certifikat betales 3.382 kr.
 • § 5. Rejseudgifter i forbindelse med opgaver omfattet af ATP-bekendtgørelsen godtgøres materielkontrollen efter statens takster. Ved planlagte inspektionsrejser bortfalder denne betaling.
  • Stk. 2. Sker afprøvningen af en kuldekasses isoleringsevne eller et kulde- eller varmeanlæg efter materielkontrollens anvisning i et særligt afprøvningsrum, skal udgifter til lokaleleje, lys, opvarmning, rengø- ring og andre med benyttelsen forbundne udgifter godtgøres materielkontrollen efter regning.
 • § 6. Hvis godkendelse af materiel eller køleanlæg ikke opnås, bringes taksterne i denne bekendtgørelse ikke i anvendelse. Dog skal der betales udgifter som nævnt i § 5, stk. 2, for de af materielkontrollen afholdte rejseudgifter samt 831 kr. for hver påbegyndt arbejdstime, som materielkontrollen har anvendt i de foretagne undersøgelser.
  • Stk. 2. Det efter stk. 1 fremkomne beløb kan ikke overstige det beløb, som skulle have været betalt, hvis godkendelse var blevet meddelt.
 • § 7. Udgift til identifikationsmærker betales af vedkommende ejer af transportmateriellet.
 • § 8. For materielkontrollens rådgivende virksomhed betales efter den i § 6, stk. 1, anførte takst, idet der dog ikke betales for den første time. Endvidere betales for materielkontrollens rejseudgifter efter statens takster.
 • § 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.
  • Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1590 af 11. december 2015 om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige levnedsmidler (ATP) ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

Esben Egede Rasmussen